Zijn jongeren in Nederland voldoende voorbereid op het leven in een digitale wereld? Kunnen zij naast omgaan met internet en computers ook inschatten of de informatie die zij online vinden betrouwbaar is? En welke rol speelt de school hierin? ICILS onderzoekt deze belangrijke vragen rondom de digitale geletterdheid van jongeren en het ICT-gebruik in het onderwijs.

Doet u mee?

Uw school is samen met 155 andere scholen in Nederland willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan ICILS. Uw school vertegenwoordigt daarmee veel andere scholen in Nederland. Uw deelname is daarom belangrijk voor een representatief beeld van de digitale geletterdheid van jongeren in Nederland.

Dit kunt u verwachten

We selecteren maximaal vijftien leraren op uw school. Wij nodigen hen samen met de schoolleider en ICT-coördinator uit om een online vragenlijst in te vullen van 30 minuten over het ICT-gebruik op school en de aandacht voor digitale geletterdheid in het onderwijs. Iedere leraar, ICT-coördinator en schoolleider bepaalt zelf wanneer hij of zij de vragenlijst invult, in mei, juni en juli van 2023. Het invullen van de vragenlijst kan in één keer, of in delen. Een leraar, ICT-coördinator of schoolleider kan de vragenlijst tussentijds onderbreken en op een later moment verder gaan waar hij of zij was gestopt.

We begrijpen dat meedoen tijd kost en dat het druk is op school. Wij waarderen deelname enorm. Als dank voor de inzet ontvangt elke leraar, ICT-coördinator en schoolleider een cadeaubon van 15 euro voor het invullen van de vragenlijst. Daarnaast ontvangt elke deelnemende school een schoolrapport waarin de eigen schoolresultaten worden afgezet tegen andere scholen in Nederland met desgewenst een (online) adviesgesprek. Ten slotte verloten we 20 ICT-gadgets onder alle scholen die aan de responseis voldoen.

Welke informatie levert ICILS op?

Informatie uit ICILS draagt bij aan de ontwikkeling van landelijk onderwijsbeleid. Uit de vorige ronde van ICILS (2013) bleek bijvoorbeeld dat Nederlandse leerlingen bovengemiddeld scoren op digitale geletterdheid vergeleken met andere landen, maar dat er ook grote verschillen bestaan tussen de verschillende onderwijsniveaus. Daarnaast bleek dat lang niet alle leerlingen goed in staat zijn om in te schatten hoe betrouwbaar informatie is die zij online vinden. Ook kwam naar voren dat Nederlandse leraren aan de ene kant intensiever gebruik maken van ICT dan andere landen, maar dat zij aan de andere kant minder aandacht besteden aan de ontwikkeling van informatievaardigheden van leerlingen.

Privacy is gewaarborgd

ICILS voldoet aan de AVG-wetgeving. De privacy van leerlingen, leraren, ICT-coördinatoren en schoolleiders is bij dit onderzoek gewaarborgd: alle antwoorden worden volledig vertrouwelijk behandeld. In de onderzoeksresultaten zijn individuele scholen of personen niet te herkennen. Meer informatie over privacy en gegevensverwerking vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Elke dag komen leerlingen op school en buiten school in aanraking met computers, tablets, mobiele telefoons en het internet. Het is belangrijk dat alle leerlingen goede digitale vaardigheden hebben en kennis over de kansen en risico’s in de digitale wereld. Om de digitale basisvaardigheden van jongeren in kaart te brengen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten om mee te doen aan ICILS, een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de digitale geletterdheid van tweedeklassers.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit digitale opdrachten voor leerlingen om hun digitale vaardigheden in kaart te brengen (deze afname vindt op school plaats). Op deze dag komt ook een instructeur van het onderzoeksteam langs. Daarnaast zijn er online vragenlijsten voor leraren, ICT-coördinator, schoolleider en leerlingen over onder andere hun persoonlijke ICT-gebruik en dat op school. Leraren, ICT-coördinatoren en schoolleiders kunnen deze vragenlijsten invullen op een moment dat het henzelf uitkomt.

ICILS vergelijkt de digitale vaardigheden van Nederlandse tweedeklassers met die van jongeren uit landen om ons heen, brengt in kaart welke leerlingen meer of juist minder moeite hebben met digitale vaardigheden en laat zien hoe de digitale vaardigheden van jongeren zich in de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld. Zie ook deze pagina voor een overzicht.

Voor dit onderzoek is een aantal scholen willekeurig geselecteerd om mee te doen, waaronder uw school. Uw school vertegenwoordigt vele andere scholen in Nederland. Om een goed beeld te geven van digitale geletterdheid van leerlingen in Nederland is uw deelname daarom van groot belang.

Is uw school uitgenodigd voor ICILS en wilt u graag deelnemen? Dan kunt u mailen naar info@icils2023.nl Geef in uw mail aan wanneer wij u kunnen bereiken. U kunt ook wachten totdat wij u bellen. Binnenkort wordt u gebeld door iemand van het ICILS-team. We geven dan meer toelichting en u kunt al uw vragen stellen.

Is uw school niet uitgenodigd voor ICILS? Dan kan uw school helaas niet deelnemen. Om een representatief beeld van alle scholen in Nederland te krijgen, zijn scholen geselecteerd om deel te nemen aan ICILS. Deze scholen zijn samen een goede afspiegeling van alle scholen in Nederland.

Op deelnemende wordt een schoolcoördinator aangewezen, deze persoon fungeert als contactpersoon voor het onderzoeksteam en levert bijvoorbeeld de informatie over de klassen en leraren op school.

Op school worden één of twee tweede klassen geselecteerd om mee te doen aan de digitale taken over digitale geletterdheid. Deze taken worden onder schooltijd gemaakt onder begeleiding van een instructeur van het ICILS-team. Dit duurt ongeveer 3,5 uur, en wordt georganiseerd op een tijdstip dat voor uw school uitkomt.

Daarnaast wordt een online vragenlijst verspreid onder de schoolleider, ICT-coördinator en een selectie van leraren. U ontvangt van de ICILS-contactpersoon op uw school een brief met inlogcode. Daarmee kunt u inloggen en een online vragenlijst invullen, op een moment dat het u goed uitkomt. Als u een vraag niet wilt of kunt beantwoorden, dan is dat geen probleem.

Alle leraren, ICT-coördinatoren en schoolleiders die een vragenlijst invullen ontvangen een cadeaubon ter waarde van 15 euro voor hun tijdsinzet.

Daarnaast ontvangen deelnemende scholen een schoolrapport en (online) adviesgesprek over de resultaten op hun school. Leerlingen ontvangen een leuke kleinigheid als dank voor hun deelname. Ten slotte worden 20 ICT-gadgets verloot onder alle scholen die aan de responseisen voldoen.

Leerlingen maken klassikaal digitale taken op de computer om hun digitale geletterdheid in kaart te brengen. Dit duurt ongeveer 3,5 uur en gebeurt onder schooltijd op een moment dat voor uw school uitkomt.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 30 minuten. Iedereen bepaalt zelf wanneer hij of zij de vragenlijst invult, in mei, juni en juli 2023. Invullen kan in één keer, maar ook in delen. De vragenlijst kan tussentijds worden onderbroken om op een ander moment verder te gaan waar was gestopt.

ICILS voldoet aan de AVG-wetgeving. De privacy en anonimiteit van leerlingen, leraren, ICT-coördinatoren, en schoolleiders is gewaarborgd. In de internationale en landelijke resultaten van het onderzoek zijn individuele scholen of personen niet te herleiden. De privacyverklaring voor ouders en leerlingen kunt u hier vinden. De privacy verklaring voor schoolleiders, leraren, en ICT-coördinatoren vindt u hier.

Het Kohnstamm Instituut, I&O Research en de Universiteit van Amsterdam voeren het onderzoek in Nederland uit. Internationaal wordt ICILS gecoördineerd door IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Geef zoekwoord in ...