Zijn jongeren in Nederland voldoende voorbereid op het leven in een digitale wereld? Kunnen zij naast omgaan met internet en computers ook inschatten of de informatie die zij online vinden betrouwbaar is? En welke rol speelt de school hierin? ICILS onderzoekt deze belangrijke vragen rondom de digitale geletterdheid van jongeren en het ICT-gebruik in het onderwijs. Helpt u mee?

Is uw school gevraagd om mee te doen met ICILS?

Uw school is samen met 155 andere scholen in Nederland willekeurig geselecteerd om deel te nemen aan ICILS. Uw school vertegenwoordigt daarmee veel andere scholen in Nederland. Uw deelname is daarom belangrijk voor een representatief beeld van de digitale geletterdheid van jongeren in Nederland.

Dit kunt u verwachten

Elke school die deelneemt wordt gevraagd om een overzicht aan te leveren van alle tweede klassen en leraren die lesgeven aan de tweede klas. Op basis daarvan selecteren we willekeurig een of twee klassen in het tweede jaar die meedoen aan digitale opdrachten op de computer om de digitale geletterdheid van leerlingen in kaart te brengen. Daarnaast selecteren we willekeurig maximaal vijftien leraren die samen met de ICT-coördinator en schoolleider een link en inlogcode ontvangen naar een online vragenlijst.

De school bepaalt

In de maanden mei, juni en juli 2023 wordt het onderzoek onder de leerlingen afgenomen. Scholen bepalen zelf wanneer zij de digitale opdrachten binnen deze periode op hun school plannen. Leerlingen maken de taken op school achter de computer. Dit duurt ongeveer 3,5 uur. Op de dag van de digitale opdrachten komt een instructeur van het ICILS-onderzoeksteam langs op school om leerlingen hierbij te begeleiden.

Ook ontvangen leraren, ICT-coördinatoren en de schoolleider een link naar een online vragenlijst. Het invullen van de online vragenlijst kan iedereen doen op een moment dat het henzelf goed uit komt. Zie ook deze pagina voor meer info.

Beloning voor uw inzet

Uw deelname is heel belangrijk voor ons. We begrijpen dat meedoen tijd kost en dat het druk is op school. Wij waarderen deelname enorm. Als dank voor de tijdsinzet willen we scholen, leerlingen, leraren en schoolleiders daarom graag een tegemoetkoming bieden. Onder alle scholen die aan de responseisen voldoen, worden 20 ICT-gadgets verloot. Scholen ontvangen daarnaast:

  • een schoolrapport waarin eigen schoolresultaten worden afgezet tegen andere scholen in Nederland. Dit rapport kan desgewenst aangevuld worden met een (online) adviesgesprek waarin de resultaten inhoudelijk worden besproken.
  • een cadeaubon van 15 euro voor elke leraar, ICT-coördinator of schoolleider die de vragenlijst invult.
  • een leuk kleinigheidje voor elke leerling als dank voor hun deelname.

Privacy is gewaarborgd

ICILS voldoet aan de AVG-wetgeving. De privacy van leerlingen, leraren, ICT-coördinatoren en schoolleiders is bij dit onderzoek gewaarborgd: alle antwoorden worden volledig vertrouwelijk behandeld. In de onderzoeksresultaten zijn individuele scholen of personen niet te herkennen. Meer informatie over privacy en gegevensverwerking vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Elke dag komen leerlingen op school en buiten school in aanraking met computers, tablets, mobiele telefoons en het internet. Het is belangrijk dat alle leerlingen goede digitale vaardigheden hebben en kennis over de kansen en risico’s in de digitale wereld. Om de digitale basisvaardigheden van jongeren in kaart te brengen heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten om mee te doen aan ICILS, een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de digitale geletterdheid van tweedeklassers.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit digitale opdrachten voor leerlingen om hun digitale vaardigheden in kaart te brengen (deze afname vindt op school plaats). Op deze dag komt ook een instructeur van het onderzoeksteam langs. Daarnaast zijn er online vragenlijsten voor leraren, ICT-coördinator, schoolleider en leerlingen over onder andere hun persoonlijke ICT-gebruik en dat op school. Leraren, ICT-coördinatoren en schoolleiders kunnen deze vragenlijsten invullen op een moment dat het henzelf uitkomt.

ICILS vergelijkt de digitale vaardigheden van Nederlandse tweedeklassers met die van jongeren uit landen om ons heen, brengt in kaart welke leerlingen meer of juist minder moeite hebben met digitale vaardigheden en laat zien hoe de digitale vaardigheden van jongeren zich in de afgelopen 10 jaar hebben ontwikkeld. Zie ook deze pagina voor een overzicht.

Voor dit onderzoek is een aantal scholen willekeurig geselecteerd om mee te doen, waaronder uw school. Uw school vertegenwoordigt vele andere scholen in Nederland. Om een goed beeld te geven van digitale geletterdheid van leerlingen in Nederland is uw deelname daarom van groot belang.

Is uw school uitgenodigd voor ICILS en wilt u graag deelnemen? Dan kunt u mailen naar info@icils2023.nl Geef in uw mail aan wanneer wij u kunnen bereiken. U kunt ook wachten totdat wij u bellen. Binnenkort wordt u gebeld door iemand van het ICILS-team. We geven dan meer toelichting en u kunt al uw vragen stellen.

Is uw school niet uitgenodigd voor ICILS? Dan kan uw school helaas niet deelnemen. Om een representatief beeld van alle scholen in Nederland te krijgen, zijn scholen geselecteerd om deel te nemen aan ICILS. Deze scholen zijn samen een goede afspiegeling van alle scholen in Nederland.

Op deelnemende wordt een schoolcoördinator aangewezen, deze persoon fungeert als contactpersoon voor het onderzoeksteam en levert bijvoorbeeld de informatie over de klassen en leraren op school.

Op school worden één of twee tweede klassen geselecteerd om mee te doen aan de digitale taken over digitale geletterdheid. Deze taken worden onder schooltijd gemaakt onder begeleiding van een instructeur van het ICILS-team. Dit duurt ongeveer 3,5 uur, en wordt georganiseerd op een tijdstip dat voor uw school uitkomt.

Daarnaast wordt een online vragenlijst verspreid onder de schoolleider, ICT-coördinator en een selectie van leraren. U ontvangt van de ICILS-contactpersoon op uw school een brief met inlogcode. Daarmee kunt u inloggen en een online vragenlijst invullen, op een moment dat het u goed uitkomt. Als u een vraag niet wilt of kunt beantwoorden, dan is dat geen probleem.

Alle leraren, ICT-coördinatoren en schoolleiders die een vragenlijst invullen ontvangen een cadeaubon ter waarde van 15 euro voor hun tijdsinzet.

Daarnaast ontvangen deelnemende scholen een schoolrapport en (online) adviesgesprek over de resultaten op hun school. Leerlingen ontvangen een leuke kleinigheid als dank voor hun deelname. Ten slotte worden 20 ICT-gadgets verloot onder alle scholen die aan de responseisen voldoen.

Leerlingen maken klassikaal digitale taken op de computer om hun digitale geletterdheid in kaart te brengen. Dit duurt ongeveer 3,5 uur en gebeurt onder schooltijd op een moment dat voor uw school uitkomt.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 30 minuten. Iedereen bepaalt zelf wanneer hij of zij de vragenlijst invult, in mei, juni en juli 2023. Invullen kan in één keer, maar ook in delen. De vragenlijst kan tussentijds worden onderbroken om op een ander moment verder te gaan waar was gestopt.

ICILS voldoet aan de AVG-wetgeving. De privacy en anonimiteit van leerlingen, leraren, ICT-coördinatoren, en schoolleiders is gewaarborgd. In de internationale en landelijke resultaten van het onderzoek zijn individuele scholen of personen niet te herleiden. De privacyverklaring voor ouders en leerlingen kunt u hier vinden. De privacy verklaring voor schoolleiders, leraren, en ICT-coördinatoren vindt u hier.

Het Kohnstamm Instituut, I&O Research en de Universiteit van Amsterdam voeren het onderzoek in Nederland uit. Internationaal wordt ICILS gecoördineerd door IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Geef zoekwoord in ...